En infantil es treballa sobre pautes concretes de com afrontar les fonts de lectura amb les/els filles/fills i la manera de presentar-les en diferents moments de la vida quotidiana.

En primària es treballa més sobre pautes de disposició a casa de les fonts de lectura, lectures compartides, diversificació del concepte de lectura, iniciació a l’escriptura personalitzada (narració d’històries, elaboració de diari personal,…)

En secundària s’aprofundeix sobre els conceptes treballats a primària i s’amplia a altres temes com les lectures de l’adolescència, les “sagues” més conegudes i llegides al moment, l’ús de les TICs i les xarxes socials com a fonts de lectura i d’expressió.