Les federacions provincials ofereixen assessoria a tots aquells pares i mares interessats en constituir una AMPA. La FAMPA us pot proporcionar un model d´estatuts que podreu adaptar als vostres objectius concrets.

 • 1. Constitució de l'Associació

  Convocar als pares, mares i tutors dels alumnes del centre a una reunió, en primera i segona convocatòria, amb l´únic punt de l´Ordre del Dia: "Constitució de l´Associació de Pares del Centre i aprovació dels Estatuts".

  Els passos següents són:

  • Nombrar una Gestora, amb tres pares, per a formar la taula electoral.
  • Triar la Junta Directiva de l´AMPA (amb un mínim de quatre càrrecs, més quatre vocals triats en Assamblea).
  • Una vegada triada la Junta Directiva, es lligen els Estatuts i s´aproven.
  • Proposar una quota d´associats per a que l´aprove l´Assemblea.
 • 2. Legalització

  Després de l´Assemblea Constituent, la nova Junta ha de reunir-se i triar els càrrecs (president, vicepresident, secretari i tresorer i resta de vocals).

  Els estatuts deuen estar firmats per dos membres de la Junta Directiva. L´acta ha d´anar firmada pel secretari i ratificada amb el vist i plau del president.

 • 3. Registre d'Associacions

  Documents necessaris (tot per triplicat i signatures originals):

  • Acta Constituent de l´AMPA. Model d´Acta Fundacional i Sol·licitud en el Registre.doc
  • Estatuts de l´AMPA. Model d´Estatuts.doc
  • Sol·licitud.
  • Relació de noms i càrrecs de la Junta Directiva (també el DNI).comunicacio de junta directiva.pdf
  • Nº de registre (és com el carnet d´identitat com a associació).
 • 4. Registre d'AMPA en la Conselleria d'Educació

 • 5. Documents necessaris en l'AMPA

  • ESTATUTS originals, segellats per la Conselleria i amb el seu número de registre.
  • NIF de l´Associació (es sol·licita en la Delegació d´Hisenda més pròxima).
  • LLIBRE d´ACTES, COMPTES I SOCIS, segellats per la Conselleria de Cooperació.
  • COMPTE BANCARI. S´obri a nom de l´AMPA, amb el NIF de la mateixa i els NIF dels que firmaran els xecs (president, tresorer i l´interventor, si ho haguera). El domicili social serà el centre educatiu.
 • 6. Com Federarse?

  Visita el nostre apartat FEDERA’T, on pots consultar tota la documentació necessària o plantejar-nos qualsevol dubte mitjançant el correu electrònic.