Consell Escolar Municipal

OBJETIU

L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme participatiu de la comunitat educativa de una localitat i les seues tasques i funcions són l´assessorament, la consulta, la proposta i la informació de tots els temes educatius que afecten al municipi.

COMPOSICIÓ

La composició del Consell Escolar Municipal està conformat per la presidència que l´ocupa l´alcaldia de l´Ajuntament o regidor d´Educació (en cas de delegació de funcions); la vicepresidència (en cas de substitució); secretari o secretaria (tècnic municipal); pares i mares que formen part dels consells escolars dels centres; membres del personal de l´administració i serveis; els directors i titulars dels centres. Es realitzen convocatòries de comissions específiques de treball (segons les necessitats de la localitat) i del ple del CEM.

FUNCIONS

Funcions concretes i molt importants del Consell Escolar Municipal:

  • Determinar els llocs escolars que s´han de crear, substituir o suprimir dins de la localitat per aconseguir l´accés de tota la ciutadania a nivell educatius i culturals que els permeten la seua realització personal i social.
  • Planificació i adminisó de l´alumnat en el municipi amb la finalitat d´afavorir l´ocupació real de les places escolars i així millorar el rendiment educatiu.
  • Desenvolupar les accions compensatories per corregir les desigualtats provinent del context econòmic, social i cultural de l´alumnat.
  • Fixar els criteris per a l´emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics de la ciutat.
  • Promoure activitats per millorar la qualitt educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d´escola activa per anar tendint a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
  • Sentar els criteris per a la dotació de pressupostos municipals destinats als centres i per a l´ampliació de plantilles dels centres.
  • Presentar propostes de convenis i acords de competències delegades que millores la qualitat del servei educatiu dins de l´àmbit del municipi. Els membres del Consell Escolar Municipal tenen drets a ser informats per l´Administració educativa i local sobre qualsevol tema en relació amb l´acció educativa dins del municipi.