El Consell Escolar Valencià és l'órgan de consulta més important i pot formular propostes en relació amb els temes de consulta

Òrgan de Consulta

El Consell Escolar Valencià és l´òrgan de consulta més important i es convoca per a exposar i evaluar assumptes com:

 • Bases de la programació general de l´ensenyança a la Comunitat Valenciana, que anualment, elaborarà la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
 • Línies generals dels avantprojectes de Llei en matèria educativa que El Govern de la Generalitat eleve a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.
 • Línies generals de reglaments elaborats en execució de les lleis a què es referix el paràgraf anterior.
 • Qualsevol altre assumpte que el Conseller estime convenient sotmetre a la seua consideració.

Iniciativa Pròpia

El Consell Escolar Valencià, a iniciativa pròpia, podrà formular propostes en relació amb els temes de consulta, i també sobre les quals seguixen:

 • Compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
 • Política de personal.
 • Orientacions pedagògiques i metodològiques.
 • Investigació i renovació pedagògiques.
 • Formació i perfeccionament del professorat.
 • Avaluació d´alumnes, professors i centres.
 • Evaluación de alumnos, profesores y centros.