Animació Lectora

En infantil es treballa sobre pautes concretes de com afrontar les fonts de lectura amb les/els filles/fills i la manera de presentar-les en diferents moments de la vida quotidiana.

En primària es treballa més sobre pautes de disposició a casa de les fonts de lectura, lectures compartides, diversificació del concepte de lectura, iniciació a l’escriptura personalitzada (narració d’històries, elaboració de diari personal,…)

En secundària s’aprofundeix sobre els conceptes treballats a primària i s’amplia a altres temes com les lectures de l’adolescència, les “sagues” més conegudes i llegides al moment, l’ús de les TIC’s i les xarxes socials com a fonts de lectura i d’expressió.

Objectius:

  • Facilitar eines a les famílies per a promoure en les/els seues/seus filles/fills la descoberta del goig de la lectura.
  • Facilitar informació i eines a les famílies per a treballar l’animació lectora de manera adient a l’edat i interessos de filles/fills.
  • Donar a conèixer les diferents “ fonts de lectura” i les formes d’ús de cada una d’elles.
  • Treballar l’escriptura personalitzada (narració, diari personal, blog,…) com a eines que promouen la capacitat d’expressió personal i la necessitat de llegir.

Continguts:

  • La motivació en la lectura.
  • La família com clau fonamental per al inici de la lectura.
  • Diferents fonts de lectura.