Formació i dinamització d’una AMPA

La majoria de mares i pares arriben a les associacions sense coneixements sobre el seu funcionament, els drets que els assisteixen i les possibilitats que tenen, quant a l’organització d’activitats i de participació en la gestió dels centres. És per això que es fa absolutament necessari, per part de la Federació, emprendre accions formatives encaminades a suplir aquestes mancances i dotar a mares i pares de tots els recursos necessaris per a dur a terme les seues funcions amb eficàcia.

D’altra banda, el marc legal educatiu és molt ampli i es renova de manera constant a través d’instruccions que actualitzen el contingut genèric d’algun d’aquests textos, la qual cosa constitueix una dificultat afegida al treball habitual de les AMPA’s. És evident que, per a defensar els interessos i drets de les famílies, és condició indispensable estar ben informats i, fins a cert punt, estar familiaritzats amb el llenguatge administratiu i amb la normativa vigent.

Finalment, la enorme diversitat de situacions que poden plantejar-te en aquest tipus d’associacions ens obliga a adaptar en part cada curs a la realitat de l’AMPA que el demana, de manera que, a banda dels continguts genèrics, el formador, tracta de donar respostes a les necessitats concretes de la Junta Directiva, o, si es troba amb una situació de conflicte, la remet al servici d’assessoria de la Federació.

Objectius:

 • Familiaritzar a les mares i als pares amb la documentació pròpia de les AMPA’s.
 • Dotar de recursos per a la redacció d’escrits oficials: recursos, certificats,…
 • Informar a les/als membres de Junta Directiva de les seues obligacions respecte a l’Administració: Registre d’Associacions, Cens de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,…
 • Familiaritzar a les i als components de les Juntes Directives de les AMPA’s, amb la normativa d’ús habitual en l’àmbit educatiu.
 • Dotar a les AMPA’s de recursos legals que els permeten defensar els interessos de les/dels seues/seus associades/associats i de les/dels seues/dels filles/fills mitjançant la seua funció de representació en els òrgans col·legiats.

 

Continguts:

Documentació pròpia de l’AMPA: Estatuts, llibre de comptabilitat, llibre de socis, llibre d’actes,…

Relacions de l’AMPA amb l’Administració:

 • Escrits: certificats, reclamacions, recursos, reclamacions, recursos de reposició i alçada,…
 • Inscripció de l’AMPA al Registre d’Associacions. Comunicació dels canvis en la Junta Directiva.
 • Inscripció de l’AMPA al Cens de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
 • Subvencions més habituals a las quals tenen accés les AMPA’s.
 • Drets i deures de les Associacions.
 • Etc…