Participació de pares i mares als Consells Escolars

L’actual legislació educativa potència la participació democràtica en el govern dels centres de tots els sectors de la Comunitat Educativa. Actualment la participació es regula a través dels Reglaments d’Organització i Funcionament dels Centres Docents .

En FAMPA-València considerem que la participació de mares i pares en el govern dels centres és un element imprescindible en la millora de la qualitat educativa, per la qual cosa és un deure el potenciar, en la mesura de les nostres possibilitats, la seua participació, com a candidates/candidats i electores/electors, en el procediment d’eleccions a Consells Escolars.

Objectius:

  • Informar a mares i pares de les principals competències del Consell Escolar de Centre, per a conscienciar de la importància de la seua participació i implicació en el procés electoral.
  • Dotar a les AMPA’s de recursos per a millorar la participació i implicació de mares i pares en les eleccions a Consells Escolars.
  • Informar a mares i pares de la normativa vigent respecte al procediment d’eleccions a Consells Escolars.

Continguts:

  • Constitució i composició del Consell Escolar. Renovació de les/dels representants de mares i pares en el Consell Escolar.
  • Candidatures. Procediment d’eleccions. Normativa. Desenvolupament del procés electoral.
  • Junta electoral. Atribucions
  • Estratègies per a potenciar la participació.
  • Competències i dinàmica de treball dins del Consell Escolar. Comissions de treball on poden participar les famílies: menjador, convivència, igualtat, pedagògica,…