La Confederació Gonzalo Anaya proposa no canviar el procés de renovació de la Jornada Continuada

  •  Silvia Centelles: “Volem que es mantinga tot el procés per a la sol•licitud i renovació de la Jornada Continuada amb totes les fórmules de participació activa de les famílies”
  • Sol•licitaran que s’aprove el Pla Específic de Jornada Escolar per 2/3 al Consell Escolar i, a continuació, que es consulte a la totalitat de les famílies tal com es va aprovar en l’Ordre que regula els canvis de jornada.

(15/10/2019) La Confederació Gonzalo Anaya d’AMPAs -integrada per FAMPA Penyagolosa Castelló, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant- presentaran una esmena a la totalitat i retirada de la disposició transitòria del ROF de Primària i Infantil sobre la renovació del Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar en els centres autoritzats per la Conselleria d’Educació en els cursos 2016-2017 i 2017-2018, canvia el procés (sense cap treball previ ni comunicació a les famílies i per tant la participació llueix per la seua absència) amb l’aprovació de la renovació per 2/3 en el consell escolar de centre.

Els representants de les AMPA no estan d’acord amb el canvi normatiu del procés d’autorizació i renovació del Pla Específic de la Jornada Escolar i en què s’elimine la consulta directa a les famílies en les 523 escoles que van ser autoritzades per Educació per a implantar la jornada escolar continuada en els cursos 2016-2017 i en el 2017-2018. Com es desprèn de la disposició transitòria s’anul•la el procediment, regulat a l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, per avalar la jornada escolar continuada i d’altres a través de la consulta directa en la qual, almenys el 55% del total del cens de les famílies de l’alumnat havia de donar suport a la renovació de la jornada continuada.
Com expressa Silvia Centelles, presidenta de la Confederació Gonzalo Anaya “considerem que açò atempta contra el model d’escola participativa que defensem” i afig que “en tres cursos s’han incorporat famílies noves als centres que mai no s’han pronunciat i amb la disposició transitòria queden excloses per l’Administració Educativa”.
A més, la disposició transitòria també elimina la possibilitat d’aportar i millorar el Pla Específic de Jornada Escolar de tota la comunitat educativa perquè es renova de manera automàtica el pla específic de la jornada escolar existent i se li dona continuïtat, sense cap aportació.
Altra mancança que denuncia la Confederació Gonzalo Anaya és l’avaluació externa de tot tipus de jornada escolar. Està regulada en l’article 10 de l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, i és un element important a l’hora d’ analitzar la seua incidència sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat. “Sense aquest estudi i les seus conclusions científiques, els consellers i les conselleres, representants de les famílies, no disposen de la informació per poder valorar la idoneïtat del Pla Específic de Jornada Escolar i per poder decidir el seu posicionament amb tota la informació necessària”, han argumentat.
Per tot açò, la Confederació Gonzalo Anaya proposarà dijous a la Mesa de Mares i Pares i divendres a la Comissió Permanent del Consell Escolar Valencià que s’aplique l’ ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol•licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, i l’ Article 9.8 (Procediment per a l’autorització), que diu que “Per a la renovació de l’autorització, caldrà l’inici del procediment en els termes establerts en aquesta ordre”.
A més, esta disposició transitòria de la Conselleria és totalment discrecional, no atenen a cap petició ni fonament que la justifique; cosa que ha generat malestar al si de l’organització. Per això, en un tema que afecta directament a les famílies la decisió de la Confederació Gonzalo Anaya és mantenir la regulació original que era democràtica i participativa.

Comments are closed.