El AMPA del IES Patacona pide al Síndic de Greuges presencialidad en las aulas

L’AMPA de l’IES Patacona ha enviat una queixa al Síndic de Greuges, Ángel Luna, perquè tinga coneixement del malestar que està generant l’organització de les classes i l’actual situació de docència semipresencial que afecta els alumnes de 2n a 4t ESO, 1r Batxiller i alguns grups de cicles formatius de l’IES La Patacona, a Alboraia, que en conjunt sumen un total de més de 500 alumnes.

Pares i mares demanen al Síndic que valore si aquesta semipresencialitat suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat de condicions.

Malgrat que el centre compta o podria comptar amb recursos, propis i externs, suficients per a garantir la docència presencial diària dels alumnes en les condicions de seguretat sanitària que requereix la present pandèmia, l’AMPA considera que no s’han atés les seues múltiples peticions remeses en el sentit de garantir l’escolaritat plena de l’alumnat afectat sense oferir una justificació suficient a les mares i pares.

L’AMPA subratlla que la semipresencialitat està actualment imposada a l’IES La Patacona, i consentida per la Conselleria d’Educació, injustificada malgrat l’actual situació de pandèmia, ja que el centre educatiu disposa de recursos, materials i humans, per a complir amb les mesures de seguretat sanitària, suposa una garantia deficient del dret a l’educació per part dels poders públics involucrats, i això perquè:

  • Aïlla a l’alumnat afectat durant períodes intermitents en una etapa crítica del seu desenvolupament personal i emocional.
  • Dificulta el ple i lliure desenvolupament de la personalitat de l’alumnat implicats, en distorsionar la seua percepció del risc i la malaltia, la qual cosa, en un context d’alarmisme i negativitat associat a l’actual pandèmia, pot generar greus seqüeles psíquiques.
  • L’alumnat afectat resulta de pitjor condició, front l’alumnat que sí que està rebent docència presencial diària, ja que el seu aprenentatge es veu directament afectat en mancar del contacte continuat amb el professorat i els seus companys/as a l’aula.

Dret a la igualtat

La pandèmia afecta d’igual manera a tota la comunitat educativa, per la qual cosa l’AMPA no considera conforme a la norma constitucional que les mesures de contenció sanitària s’apliquen de manera diferent a l’alumnat de l’IES respecte a com s’aplica a altres alumnes del mateix poble d’Alboraia o de les localitats pròximes, sense que existisca una causa objectiva que ho justifique.

“Amb l’excusa de la COVID-19, aquesta Administració Educativa està consentint, doncs, impunement que els/les alumnes d’ESO i Batxiller i d’alguns cicles d’aquest centre no puguen assistir presencialment tots els dies a les seues classes, mentre que altres alumnes, en altres centres, sí que poden fer-ho. Tot això  sense que existisca una raó objectiva proporcional i insalvable que ho justifique”, destaquen des de l’AMPA.

Comments are closed.