Els càrrecs de Govern de FAMPA-València tenen caràcter honorífic

AIXÍ ENS ORGANITZEM

FAMPA-VALÈNCIA és una Organització que representa a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de la província de València, que es regeix per estatuts adaptats a la llei d'associacions del 2002.

Les persones que ocupen els càrrecs directius són triades lliure i democràticament en Assemblea General Extraordinària que se celebra cada dos anys, amb la participació dels representants de les AMPA associades que desitgen acudir.

Qualsevol Mare, Pare o Tutor pertanyent a una AMPA federada, que s'acredite convenientment, com a representant de la seua associació pot presentar-se per a ocupar qualsevol càrrec dins de FAMPA-VALÈNCIA, per al que haurà de comptar amb el recolçament de l'Agrupació Comarcal que li corresponga, i/o ser triat representant de la seua comarca en el Consell de Govern de FAMPA-VALÈNCIA, en l'Assemblea Comarcal Extraordinària que a aquest efecte s'efectue.

Els càrrecs de Govern de FAMPA-VALÈNCIA tenen caràcter honorífic i gratuït, no perceben remuneració, únicament reporten dietes per les despeses que s'efectuen com a conseqüència de les gestions realitzades pel seu càrrec.

  • Qualsevol mare, pare o tutor pertanyent a una AMPA federada pot presentar-se per a ocupar qualsevol càrrec dins de FAMPA-VALÈNCIA.
  • Les persones que ocupen els càrrecs directius són triades lliure i democràticament en Assemblea General Extraordinària.
  • Els càrrecs de Govern de FAMPA-VALÈNCIA tenen caràcter honorífic.