Informem a les famílies sobre el procés de votació de la jornada escolar

Els centres escolars tindran demà una taula de votació que estarà formada per tres membres, un de l’equip directiu que actuarà com a president, i dos membres més que són representants dels pares i mares que estiguen en el cens i que han sigut designats per sorteig 5 dies abans. Segons l’ordre emesa per Conselleria, l’horari que s’ha previst per a realitzar la votació serà d’un mínim de 10 hores i un màxim de 14 hores, iniciant el procés a les 9h, amb el començament de l’horari lectiu. Cada centre triarà l’horari d’acord a aqueix màxim i mínim d’hores.

Les famílies que decidisquen acudir a votar demà, han de fer-ho amb la papereta que li ha facilitat el centre. Amb el vot es pot dir Sí a la jornada contínua o No a la jornada contínua. El vot en blanc indica que ha participat en el procés però no està a favor que s’implante la contínua en el seu col·legi, igual que el vot nul, que tampoc se sumarà al total de vots positius. El vot nul i en blanc solament es tindrà en compte per a calcular els índexs de participació en el procés. Perquè el centre puga implantar la jornada contínua, el 55% dels quals formen el cens han d’haver votat que sí a la jornada contínua.

Una altra dada que han de tenir en compte les famílies és que el vot és directe i secret. “Hem de garantir que no es realitza cap irregularitat en el procés de votació, incitant als pares o mares feia un vot o un altre i respectant el caràcter secret del mateix” .”Durant aquests dies alguns centres educatius han fet visibles missatges a favor o en contra d’una de les jornades amb l’objectiu, més que d’informar, de dirigir la intenció de vot”. Esperem que demà aqueixes irregularitats no tinguen lloc per a garantir que el procés siga just. Les famílies han de disposar de tota la informació necessària per a triar lliurement la jornada que consideren millor”. Des de la Confederació Gonzalo Anaya hem estat al costat de les famílies resolent els seus dubtes i oferint-los les informació necessària perquè participen en aquest procés des de la responsabilitat.

D’altra banda, cada pare, mare o tutor legal de l’alumne ha d’emetre un sol vot, excepte en les famílies monoparentals, que han d’emetre dos vots.

Si a més de participar en la votació com a pare o mare eres supervisor de la votació has de tenir en compte que en finalitzar la votació es realitzarà el recompte de vots als quals s’afegirà el vot diferit enviat per correu o lliurat a l’adreça del centre fins al 3 d’abril.
Com a supervisor també pots sol·licitar un certificat amb el contingut de l’acta.
La Comissió de coordinació del procés ha de publicar l’acta amb el resultat en el tauler d’anuncis del centre una vegada resoltes les reclamacions si s’han presentat contra les actuacions de la taula de votació.

Si les famílies detecten alguna irregularitat en el procés que no s’haja contemplat com a reclamació, han de comunicar-ho a la seuaampa perquè ho dirigisca a l’inspector de zona.

L’acta definitiva es traslladarà al Consell Escolar del Centre, al claustre de professors i al Consell Escolar Municipal.

Comments are closed.