Els llibres d’una AMPA són molt importants, perquè reflecteixen la gestió realitzada. Deuran estar a la disposició dels pares i mares en l'Assemblea. Al final de cada mandat en la junta directiva, i en cas de no continuar, deurem lliurar-los a la nova junta directiva.