Nova resolució per a regular l’atenció sanitària als centres educatius