El consell escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. Actualment la participació es regula a través dels Reglaments d’Organització i Funcionament dels Centres Docents ( ROF)

• Constitució i composició del Consell Escolar. Renovació dels i les representants de mares i pares en el Consell Escolar.

• Candidatures. Procediment d’eleccions. Normativa. Desenvolupament del procés electoral.

• Junta electoral. Atribucions

• Estratègies per a potenciar la participació.

• Competències i dinàmica de treball dins del Consell Escolar. Comissions de treball on poden participar les famílies.