Algunes qüestions sobre jornada continua que hem de saber.

PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR.

Algunes qüestions bàsiques que hem de saber.

*1.      **Base de l’ordre 25/2016 de 13 de juny de 2016.- Resolució instruccions per curs 2017-18 del 14 de desembre del 2016

*2.      **Art.8 Procediment.- Inicia el Consell Escolar (ANNEX II) amb UNA PROPOSTA DE nou horari a l’Ajuntament, que fa l’informe i dóna compte a l’Ajuntament. L’informe de l’Ajuntament és preceptiu però no d’obligat compliment. Aquest comunica al centre (ANNEX IV). És necessari escoltar al Consell Escolar Municipal per a fer l’informe. El centre convoca claustre per presentar el pla específic del centre, que ha de ser aprovat per 2/3 del total dels seus membres i al Consell Escolar que també haurà de ser aprovat per 2/3 del total dels seus membres.

*3.      **Les famílies no participem en l’elaboració del Pla Específic d’Organització, l’única manera que tenim les famílies de donar la nostra opinió és a través del Consell Escolar.  L’ordre no obliga a més.* Es pot demanar que participem les famílies en l’elaboració però no és d’obligat compliment. Us recomanem que ho demaneu.

* El pla ha d’incloure totes les mesures que es plantegen per a millorar la qualitat educativa del centre. Se suposa que el canvi horari es una cosa més, però no pot ser l’únic canvi. Les activitats de millora NO han ser fetes per monitors/es que no tinguen la formació adient. Cal tindre professionals preparades per a estar amb l’alumnat tant durant l´horari lectiu com després.  S’han de garantir a més els drets laborals dels professionals i els voluntaris (assegurances de responsabilitat civil, etc). Si només canviem l´horari lectiu, no estem millorant l´educació dels nostres fills i filles, només millorem les condicions laborals del professorat (amb la qual cosa estem d’acord però no d’aquesta manera) i la conciliació d’algunes famílies que es poden emportar els seus fills i filles a casa abans (que està molt bé però no pensem que siga suficient). El projecte cal que tinga en compte tot l´alumnat, també l’infantil, l’alumnat amb necessitats educatives…..*

*4.      **El pla, que s’entrega com a màxim el 28 de gener a la Conselleria, és el que s’aprovarà o no segons els resultats de les votacions dels pares i mares. La consulta a les famílies serà a l’abril. És la Conselleria la que demanarà les millores necessàries del projecte presentat pel centre. No ens val que ens diguen els equips directius que és un projecte i que es pot millorar. El pla de treball definitiu és el que s’envia.*

*5.      **Com a màxim el 15 de març remissió als centres dels informes de la Direcc. Gral. Política Educativa sobre valoració del pla.*

*6.      **29 de març publicació del cens provisional i informació pública a les famílies del pla específic d’organització de la Jornada escolar(ANNEX  VIII).*  IMPORTANT! En la resolució publicada el 23 de gener de correcció de errades desapareix este punt. Hem de anar l’ordre, al Art. 8 apart .5  on es parla de Informació  les famílies , que es produirà a partir del informe favorable per part de Conselleria.

*7.      **Es crearà una comissió de coordinació, seran 4 membres, director, 2 pares/mares del CE i secretari del CE, màxim 5 dies desprès de l’informe favorable.*

*8.      **El 4 d’abril es consulta a les famílies (ANNEXOS IX I X).*

*9.  **El 5 abril remissió resultats a Coselleria.*

*10.  **El resultat es farà públic abans del període d’admissió dels alumnes.*

*11. ** El procés s’acaba d’iniciar, fins el 4 d’abril és necessari que tota la comunitat educativa estiga informada i formada dels avantatges i inconvenients de la jornada continua.

Comments are closed.