Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions. Per l’Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d’alumnes, associacions d’alumnes, les seues federacions i confederacions.

Ajuda concedida FAMPA VALÈNCIA 37.843,07 €